Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

VEGØ

 

Rørøy 1853

 

 

 

 

Normalt brukt nk 20 fra skillingsperioden.

Et av de siste skillingsmerker stemplet med utydelig enrings VEGØ 13.2.1876, og før kronen og øren overtok 1.1.1877. Merket kunne brukes til en kurs av 3 skilling = 10 øre, brukt på Rørøy.

 

 

Vegø

 

VEGØ 16 11 1883 nk 22

 

 

 

Nk 30 stemplet VEGØ 30.3.1892.

 

 

 

 

Nk 54 II A pent stemplet 11.12.1890 også brukt på Rørøy.

 

 

 

Blå posthorn 20 øre nk 54 III t 1 v1 (oppgravert) stemplet VEGØ (Vega - Poståpneriet på Rørøy) 28.3.1892.

Her ser man også tydelig fagreforskjellen på nk 54 II og 54 III (meget pent).

 

 

 

 

 

 

VEGØ 1.2.1861 på papirklipp (SKANFIL auksjoner)

 

 

  •  Rørøy 1853 - 1964: Vegø, Rørøen, Rørøen i Helgeland, Rørøy i Helgeland.

 

 

Poståpneriet ble etablert på Rørøy fra 1.1.1853 og var sammen med Kirkøy (1893) og Ylvingen (1894) de første poståpneriene i Vega kommune.

 

 

3 rings kassasjonstempel 337 ble tilsendt i 1855/56 men er ikke kjent registrert brukt eller avbildet, på brev eller frimerker, VEGØ stemplet er det eneste som er registrert brukt i tillegg til blekkryss og håndskriftsanulering av brev og frimerker. Rørøy fikk dette stemplet tilsendt i 1859 og har derfor neppe anvendt andre stempler i denne perioden (1859 – 1893), og hvilket stempel/kvitteringsmetode som eventuelt har vært brukt før 1855 (1853 – 1855) og tidligere er enda helt ukjent.

 

Sannsynligvis fikk Rørøy poståpneri heller ikke frimerker før i 1859 pga. få postsendinger, nk. 6 - 8.

 

Det var i denne perioden et uoffisiellt poståpneri på Gladstad, fra 1853 til ca 1864. Dette finner vi vel beskrevet i Vega bygdebok bind III.

 

I Rørøy har det da altså vært poststed i ca. 112 år.

 

 

 

 

Poststedet Rørøy/Vegø

 

 

 

 

 

 

Rørøy handelssted og poststed med Vega fjellene i bakgrunnen.

(bilde er lånt/forskjellige kilder)

 

 

Artikkel om Vega fra NA ca 1910

 

 

 

Norges første frimerke fra 1.1.1855.

 

 

I 1855 sammen med Norges første frimerke kom også lettelser i portoen, med nye portotakster, det kostet nå bare 4 skilling (ca 14,5 øre) å sende et brev for eksempel til Bergen eller hvor som helst i landet. Ubetalt en skilling mer i tilleggsgebyr. Mottakeren måtte da betale for portoen og tilleggsgebyret.

 

Rørøy var et gammelt handelssted og storgård, og fra historisk tid et gammelt borgerleie, som ble drevet av trondheimsborgere. Bl.a. Nicolay Pedersen Greger drev handel her fra 1727. Han samlet et stort jordegods i Vega,  Brønnøy og Velfjord, til sammen 118 bruk. Hans slekt satt med Rørøy til 1800, da stedet ble solgt og alt leilendingsgods fradelt. Blant senere eiere av Rørøy gården var handelsmann Peder Tønder (fra 1840), som igjen samlet ca. 60 leilendingsbruk under Rørøy.

I 1924 ble brukene solgt til leilendingene og hovedgården solgt til familien Skjevling som også i dag har gården i slekten.

Hovedbygningen ble oppført av Peder Greger ca. 1800. Det er en stor bygning i to etasjer med saltak, som innvendig er dekorert av maleren Joseph Pisani.

 

 

 

 

 

Portofri sak/brev sendt fra Vega (Rørøy) den 2.8.1865 til Tjøtta. Brevet er fra sognepresten i Vega (Gladstad) til sognepresten i Tjøtta, og som vi kan se er det uten frimerke fordi geistlige og offentlige hadde portofrihet helt til i 1926, og portofriheten ble opphevet med egne offentlig sak frimerker. VEGØ - stemplet på brevet er Vegas første datostempel.

 

 

 

Baksiden har karteringsnummer 9. Dvs. at brevet er ført i karteringslisten som fulgte posten fra Rørøy. Så er spørsmålet, hvordan er brevet kommet til Tjøtta?

 

Poståpneriet hadde fra 1859 stemplet og navnet VEGØ inntil 1893, som er brukt på dette brevet. Sognepresten holdt til i prestegården på Gladstad og brevet er derfor brakt til Rørøy til fots med bud. Fra 1853 til i 1864 årene var det også et uoffisielt poståpneri på Gladstad. I 1865 var det ikke noen fast båtforbindelse mellom Vega og Tjøtta. I 1838 når dampskipene begynte å gå langs kysten ble det opprettet en bipostrute til Forvik, og posten ble hentet der, og brakt til Nordland postkontor. Nordland postkontor ble imidlertid flyttet fra Terråk i 1850. Brevet ble derfor antagelig brakt med robåt over Vegafjorden med denne bipostruten til Forvik, og videre derfra til Tjøtta, eller med bipostruten som gikk direkte til Tjøtta. Brevet har antagelig ikke vært innom Nordland postkontor (nå Namsos), fordi det ikke er stemplet eller kartert der, heller ikke på noe annet postkontor. Først i 1867 hadde Helgelandske noen ukentlige båtruter til Rørøy, og Torghatten fra 1878. Selv om Jektefarten også tok med seg varer er det tvilsomt om post ble sendt på denne måten. Brevet er kartert med nr. 9 og må derfor ha gått med en av bipostrutene. Det er imidlertid vanskelig å finne dokumentasjon på hvordan post har blitt brakt til og fra Rørøy før de postførende dampskipenes inntreden i lokalsamfunnet i 1878.

 

Stemplede frimerker og brev fra og til Vega i denne første perioden er ekstremt sjeldne å finne. Det eldste kjente VEGØ stemplet er registrert brukt så sent som på skillingsmerket 4 skilling i blå farge (nk 8), frimerke fra 1863.

 

Etter det er imidlertid brev og frimerker med stemplet VEGØ fra Rørøy og stempel fra andre poststeder i Vega relativt vanlige.

Tre rings kassasjonsstemplet med nr 337 har jeg ikke sett brukt. Og det er heller ikke kjente eksemplar av dette stemplet verken på brev eller frimerker. Kanskje det finnes i en skuff et sted?

 

 

 

 

Kopi av brevforside som er i Riksarkivets filatelistiske samlinger. Brevet er stemplet og sendt fra Vegø poståpneri på Rørøy den 19.1.1870 til Postmester Hegge på ”Nordland postkontor” i Namsos. Brevet er antagelig skrevet av poståpner og handelsmann Peder Tønder som var poståpner fra 1.7.1864 til 1897 da Vegø poståpneri ble etablert på Rørøy i 1864. Som nevnt foran ble Nordland postkontor på Hildringen/Terråk først flyttet til Ottersøy i Nærøy, og senere nedlagt den 1.9.1866.

 

Postadministrasjonen ble da flyttet til Namsos poståpneri, som samtidig ble omgjort til postkontor. Og dette brevet fra Vegø poståpneri har antagelig vært en administrativ sak siden brevet også har portofrihet og er sendt til postmesteren. Ole Markussøn Hegge var postmester ved Nordland postkontor i tiden fra 7.5.1857 til 1874, og flyttet da følgelig med postkontoret fra Ottersøy til Namsos i 1866. Nydelig brev og stempel fra 1870.

 

 

 

 

Dette frimerket fra 1882/83 (nk 39) er brukt og stemplet VEGØ 18.9.1883. Også dette stemplet av handelsmann og poståpner Tønder på Rørøy.

 

 

 

Rørøy dampskipsekspedisjon og handelssted utsnitt av postkort ca 1910-20

 

 

Vegø poståpneri ble opprettet på Rørøy den 14.8.1852 med virksomhet fra 15.2.1853 til 1.9.1964.

 

Tore Skjevlings modell av bygningene på Rørøy.

 

 

Poståpneriet lå på Rørøy, og i 1892 ble navnet endret og skrevet Vega. Poståpneriet hadde fra 1.7.1893 navnet Rørøen i Helgeland, og fra 15.2.1908 Rørøy i Helgeland. Poståpneriet holdt til på Rørøy inntil 1964. 1.9.1964 ble poståpneriet nedlagt og ny adresse ble Rørøy, 8980 Gladstad.

 

                              

Fra Nordlands Avis 1938 ansettelse av poståpner på Rørøy og Sømnes poståpnerier. Og brev til den samme poståpner Jens R. Winther fra kommunens lensmann, stemplet Rørøy i Helgeland (fra Eli`s saml).

 

 

 

Poståpnere:
Sogneprest A. Frost 15.2.1853 - 1859.


Kirkesanger Isak Andersen (det er feil i poststedsdatabasen med etternavnet Aaderfell) 1.4.1859 - 1863. Isach Andersen er født 11.08.1824 på Engeløya i Steigen. Flyttet med familie til Vega og ble ansatt som poståpner og kirkesanger. Litt ukjent er nok at han i 1864 ble dømt for underslag av penger og pengebrev på 198 riksdaler og 41 skilling fra poståpnerembedet i Vegø. Etter høyesterettsdom i 1864 ble Isach Andersen dømt til 7 års staffarbeid/tukthus i Trondheim for underslaget, en nokså hard straff. Han ble benådet etter 5 år og kom ikke tilbake til Vega. Stortinget bevilget etter instilling erstatning i 1865/66 som ble utbetalt av postverket til de som hadde tapt penger (se kilder/takk til JT).


Lensmann Borgen kst. 30.11.1863.


Handelsmann Peder Tønder 1.7.1864. (I Rørøen.)
Fru Christine Qvale 1.6.1897 (f. 1842). Under tjenestefri fra 1.1.1914 med Terese Qvale (f. 1877) som midlertidig styrer.

 

Terese Qvale Winter fast fra 14.10.1918 (f. 1877).


Jens R. Winther midlertidig fra 16.11.1937, fast 1.8.1938 (f. 1882).


Dampskipsekspeditør Alf Skjevling midlertidig fra 1.5.1950, fast 1.10.1950 (f. 1919). og fra ca. 1964 landpostbud.

 

 

 

Pengebrevkvittering (attest) fra Vegø Poståpneri 10.januar 1870 signert av poståpner Christine Quale. Legg merke til at kvtteringen kostet 4 skilling for avsenderen, i tillegg til portoen for pengebrevet. I dette tilfellet portofritt siden pengebrevet ble sendt fra fattigkomisjonen....

 

 

Karteringsmerker og stempel

 

0. Vanlig for den tiden blekkannulering med X eller dato/underskrift, og/eller stempel fra Nordland postkontor på Terråk/Hildringen i Bindal.

1. 10-13 riststempel/ukjent.Fra 1855/58, 3-rings kassasjonsstempel nr. 337.

2. Datostempel fra 1859 1-ringstype med stenskrift bokstaver VEGØ (som ovenfor).

3: Datostempel SL fra 15.7.1893 2 rings type med stolpeskrift bokstaver RØRØEN I HELGELAND.

 

 

 

Rørøy

Susanne Marstrander

1908

Rørøen  i helgeland

 

4: Datostempel SL fra 1908 2-rings type med stolpeskrift bokstaver RØRØY I HELGELAND. Reparert 1944, 1948 og 1949.

 

5: Rørøy I Helgeland, HJ-SL, 1936.

6: Rørøy I Helgeland, HJ-SL, 15.7.1944 – 14.8.1944.

7: Rørøy I Helgeland, HJ-SL, 28.1.1948 – 28.2.1948.

8: Rørøy I Helgeland, HJ-SL, 25.1.1949 – 28.2.1949.

Oblatstempel nr. 2374,5048 og 5088 brukt i 1940- 1945 til forsegling av pengebrev.

Lakkstempel brukt til forsegling av pengebrev.

 

 


Brev fra Vega via Rørøy ca. 1910-1920 med NK 105 til adresse i USA

 

 

 

Følgebrev for pakke sendt fra Rørøy til Tjongsfjorden i Rødøy, 12.XII.1925 og mottatt der 14.XII.1925.

Rødøy Lokalhistoriske arkiv og

Rødøløva

 

 

 

Følgebrev Rørøy

 

 

 

STEMPELBOK RØRØY

 

 

Kopi av en side fra Stempelboken brukt ved Rørøy poståpneri i 1957. Stemplet skulle sjekkes hver dag før posten ble åpnet og stemplet ble brukt.

 

 

 

Følgebrev for gods sendt fra Brønnøysund med en av Torghattens båter (lokale) til Rørøy i 1954. Forsendelsen med Betongrør til Vega kommune er merket med Kjulsvegen, og de ligger nok som stikkrenne der på vegen et eller annet sted.

 

Fraktblankett for post fra M/S Vegtind til Rørøy 6.4.1961:

 

 

MS Vegtind var kommunens første bilferge og gikk i rute på Vegaøyan fra 1957 til 1980. Fergen hadde plass til 3-4 biler. Mer om MS Vegtind.

 

I 1893 ble det også opprettet et underpostkontor på Kirkøy som fikk postedsnavnet Vega og var i virksomhet fra 1.7.1893. Navnet Vega ble brukt på Kirkøy til 1.1.1924. Underpostkontoret på Kirkøy hadde ukentlig dobbelt bipost med gående bud til og fra Rørøen i Helgeland. 

Først 1.9.1988 ble navnet VEGA benyttet igjen, nå på Gladstad og hvor det ble benyttet til i 2001. Postkontoret på Gladstad med navnet Vega postkontor ble nedlagt 21.08.01 som postkontor og overflyttet til det nye i tiden, POST I BUTIKK. For tiden Lorentsens SPAR som forøvrig har en suveren service. Fremdeles annulleres alle frimerker på brev med enrings eller maskinstempel med teksten 8980 VEGA.  Gjør de ikke? Mer om dette etter hvert.

 

Etter at det ble post i butikk stemples nå ikke lenger post på VEGA men i BRØNNØYSUND før de sendes til Fauske eller Trondheim til sortering. Post ut i verden blir herfra sendt videre, men egentlig skulle også post lokalt til Vega denne veien. Imidlertid har fornuften tatt fangen og det sorteres noe post lokalt. Jeg får stadig post som er stemplet Brønnøysund, men postet lokalt, så noe rart er det. Iflg. pålitelige kilder skal det vissnok bli et nytt stempel som skal brukes på Vega lokalt. Når er usikkert? Dette er foreløpig hemmelig. Vi følger spendt med i utviklingen og nye oppdagelser!

I og for seg er ikke post i butikk noe nytt. Poståpneriet var gjerne etablert på et handelssted først på 1900 tallet og/eller senere ved dampskipsekspedisjon, som f.eks. Vikasjøen, Vegstein og Rørøy. På Igerøy. Sundsvoll og Floa også i tilknytning til gårdsbruk. 

 

 

Det nye stemplet ble

og stemplet blir brukt på PiB (post i butikk) SPAR Gladstad.

 

 

 

 

Kart av Rørøy 2010 som tidligere jordegods, gjestgiveri, handelssted, tingsted (ca. 1780), postgård (ca. 1777) og poståpneri (1853), og dampskipsanløpssted.

 

 

VEGØ 9.5.1882 på nk 37I.

 

 

 

 Rørøy

 

 Rørøy juli 2012.

 

 

 

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 313 320
since 2008/May/25
It took 0.0829 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved